ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและตัดสินใจ (MIS)

Version 3.2 เปิดให้บริการแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ รักษาการแทนอธิการบดี, รักษาการแทนรองอธิการบดี, ผู้อำนวยการสถาบัน, ผู้อำนวยการสำนัก และคณบดี สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

ตัวอย่างกราฟ MIS มหาวิทยาลัย

S1.1: จำนวนนิสิตปัจจุบัน จำแนกตามระดับการศึกษา
P8.1: อัตราส่วนบุคลากรปัจจุบัน
P9.2: จำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิ